Artikel 5 Recreatie

 

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Recreatie’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

1. watersportactiviteiten, inclusief een verenigingsaccommodatie.

2. bijbehorende voorzieningen, zoals ontsluitingswegen, parkeren, groen.

3. alsmede voor;

a. een zelfstandige horeca, in de vorm van een restaurant en/of dagzaak.

b. een maatschappelijke voorziening in de vorm van een museum annex educatieruimte.

 

5.2 Bouwregels

1. De oppervlakte van de bebouwing mag niet meer bedragen dan 3000 m2 bvo, waarbij de oppervlakten van:

a. de in 5.1 onder 3a bedoelde bebouwing niet meer mag bedragen dan 500 m2.

b. de in 5.1 onder 3b bedoelde bebouwing niet meer mag bedragen dan 500 m2.

2. De hoogte van de bebouwing mag niet meer bedragen dan:

a. 10 m voor gebouwen en overkappingen.

b. 3 m voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, alsmede

- 9 m voor vlaggenmasten, antennemasten.

- 15 m voor lichtmasten.

 

 

5.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 5.2 onder 1 voor een grotere oppervlakte tot maximaal 750 m2 bvo, echter uitsluitend onder de voorwaarde dat er geen onevenredige hinder ontstaat.

 
 

5.4 Specifieke gebruiksregels

1. Binnen de verenigingsaccommodatie is:

a. de opslag van boten en het verrichten van niet-milieuvergunningplichtige werkzaamheden aan boten toegestaan.

b. watersport gebonden detailhandel tot maximaal 50 m2 bvo toegestaan.

c. horeca in de vorm van een kantine toegestaan.

2. Er dient binnen de bestemming te worden voorzien in de eigen parkeerbehoefte.