Artikel 6 Verkeer

 

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

1. wegverkeer.

2. ondergrondse spoorweg, echter uitsluitend ter plaatse van de aanduiding (tu-sp)

3. parkeren.

4. nutsvoorzieningen.

5. bijbehorende voorzieningen zoals verhardingen, groen,water

.

6.2 Bouwregels

  1. De oppervlakte en bouwhoogte van de in 6.1, onder 4 genoemde bebouwing mag niet meer bedragen dan respectievelijk 20 m2 en 3 m per gebouw.

2. Voor het overige mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd tot een bouwhoogte van maximaal 9 m.

 

6.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan voor in de verbeelding aangegeven ‘wro-zone-wijzigingsgebied’ zodanig te wijzigen dat de aanleg van een watertransportleiding mogelijk wordt. Alvorens daartoe over te gaan plegen burgemeester en wethouders overleg met de wegbeheerder.