Artikel 8 Wonen

 

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor;

1. wonen.

2. bijbehorende voorzieningen zoals tuinen, erven, parkeervoorzieningen, groen- en speelvoorzieningen.

8.2 Bouwregels

Toegestaan zijn:

1. hoofdgebouwen, en aan- en bijbouwen tot in de verbeelding aangegeven bouwhoogte.

2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot een hoogte van maximaal 3 m, alsmede in de vorm van:

- vlaggenmasten tot 9 m

- antennemasten tot een bouwhoogte van 1 m boven deb ouwhoogte van het hoofdgebouw op het betreffende perceel

 

 

8.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in:

1. 8.1 voor het toestaan van horeca in de vorm van een restaurant en/of dagzaak ter plaatse van de in het Noordpark nabij de aansluiting van de Strooppot op de Noord, gesitueerde woning, met dien verstande dat:

- bouwvlak en maximale bouwhoogte blijven gelden en

- er wordt voorzien in de eigen parkeerbehoefte en

- geen onevenredig hinder voor de omgeving ontstaat