Artikel 10 Leiding - Gas

 

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Leiding-Gas’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor een ondergrondse leiding in de vorm van een hoge drukgasleiding (67 bar).

 

10.2 Bouwregels

1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming ‘leiding’ uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

2. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 m.

3. Bouwen ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen is niet toegestaan.

 

 

10.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van 10.2 onder 3, mits:

1. wordt gebouwd in overeenstemming met de bouwregels voor de betreffende bestemming

2. het belang van de leiding niet onevenredig wordt geschaad. Alvorens omtrent het verlenen van ontheffing te beslissen winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de beheerder van de leiding omtrent de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten het belang van de leiding niet onevenredig wordt geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden.

 

10.4 Aanlegvergunning

1. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanleggen van gesloten oppervlakteverhardingen;

b. het afgraven of ophogen van de grond.

c. het beplanten van gronden met diep wortelende beplanting.

d. het indrijven van voorwerpen.

2. Het verbod als bedoeld in 10.4 onder 1 is niet van toepassing op werkzaamheden als bedoeld in 1d, voor zover deze gelet op de diepte van de ligging van de leiding van ondergeschikte betekenis moet worden geacht.

3. De werken of werkzaamheden als bedoeld in 10.4 onder 1 zijn slechts toelaatbaar, indien en voor zover het leidingenbelang hierdoor niet onevenredig wordt benadeeld. Alvorens omtrent de aanvrage om vergunning te beslissen horen burgemeester en wethouders de betreffende leidingbeheerder.