Artikel 11 Waarde - Ecologie

 

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde – Ecologie’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de provinciale ecologische verbindingszone.

 

11.2 Bouwregels

1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming ‘provinciale ecologische verbindingszone uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

2. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 m.

3. Bouwen ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen is niet toegestaan.

 

 

11.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van 11.2 onder 3, mits:

1. wordt gebouwd in overeenstemming met de bouwregels voor de betreffende bestemming

2. het belang van de ecologische verbindingszone niet onevenredig wordt geschaad. Alvorens omtrent het verlenen van ontheffing te beslissen winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de beheerder van de ecologische verbindingszone omtrent de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten het belang van de ecologische verbindingszone niet onevenredig wordt geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden.