Artikel 14 Algemene bouwregels

 

14.1 Wegverkeer

De bouw van geluidgevoelige functies is uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan de normen van de Wet geluidhinder, dan wel de verleende hogere waarden..

 

14.2 Industrielawaai

Binnen de aanduiding “Geluidzone – Industrie” is de bouw van geluidgevoelige functies uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan de normen van de Wet geluidhinder, dan wel de verleende hogere waarden.

 

14.3 Waterwingebied

Binnen de aanduiding “Milieuzone – Waterwingebied” mag uitsluitend worden gebouwd indien de bij de bescherming van het waterwingebied betrokken belangen dit toestaan. Burgemeester en wethouders vragen hiertoe vooraf advies aan de beheerder van het waterwingebied.