Artikel 15 Algemene gebruiksregels

15.1 Het gebruik van ruimten binnen een woning ten behoeve van de uitoefening van een vrij

beroep en/of een aan huis verbonden beroep, is niet in strijd met de regels van dit plan voor

zover voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a. maximaal 30% van het vloeroppervlak van de woning met inbegrip van aan- en

uitbouwen tot een maximum van 50 m2 mag worden gebruikt voor het vrije beroep of het

aan huis verbonden beroep;

b. degene die de beroepsactiviteit in de woning uitvoert dient tevens bewoner van de woning

te zijn.

c. vergunningsplichtige activiteiten ingevolge de Wet milieubeheer zijn niet toegestaan.

d. op eigen terrein dient te worden voorzien in de parkeer- en stallingbehoefte die het vrije

beroep of het aan huis verbonden beroep oproept.

e. de activiteit dient qua aard, omvang en uitstraling te passen in een woonomgeving

f. er mag geen detailhandel plaatsvinden.

g. aan de buitenzijde van de woning of elders op het bouwperceel mogen geen uiterlijke

kenmerken ten behoeve van het vrije beroep of het aan huis verbonden beroep worden

aangebracht.

 

15.2 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 15.1 voor:

a. het hebben van meer dan één arbeidsplaats.

b. voor het parkeren op de openbare weg voor zover dat niet leidt tot een onevenredige

aantasting van de verkeers- en parkeersituatie ter plaatse.

c. voor een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit, uitsluitend in verband met het

vrije beroep en/of het aan huis verbonden beroep dat in de woning wordt uitgeoefend.

d. het toestaan van deze activiteiten in garages, voorzover er vanuit een oogpunt van

parkeren geen belemmeringen zijn.