direct naar inhoud van Artikel 10 Algemene ontheffingsregels
Plan: Zuidwende Noord
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0531.bp05Zuidwendenoord-1001

Artikel 10 Algemene ontheffingsregels

10.1 Ontheffing afwijkende maten en overschrijding bouwgrenzen
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen - tenzij op grond van Hoofdstuk 2 reeds ontheffing kan worden verleend - ontheffing verlenen van de regels voor:
  • 1. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
  • 2. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.
 • b. Ontheffing wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

10.2 Ontheffing nutsvoorzieningen en kunst
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen - tenzij op grond van Hoofdstuk 2 reeds ontheffing kan worden verleend - ontheffing verlenen van de regels voor:
  • 1. de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van het openbaar nut, waarbij de inhoud ten hoogste 20 m³ en de hoogte ten hoogste 3 m mag bedragen, gasdrukregel- en gasdrukmeetstations uitgezonderd;
  • 2. de bouw van andere bouwwerken, zoals standbeelden, uitingen van kunst en dergelijke tot een maximale hoogte van 6 m.
 • b. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de ontheffing dient in de belangenafweging eveneens te worden gelet op de effecten met betrekking tot de verkeersveiligheid (zichtlijnen en voldoende ruimte voor voetgangers en/of bedienend verkeer).

10.3 Ontheffing steigers en vlonders
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen - tenzij op grond van Hoofdstuk 2 reeds ontheffing kan worden verleend - ontheffing verlenen van de regels voor:
  • 1. de bouw van openbaar toegankelijke steigers en vlonders, mits deze niet direct grenzen aan de bestemming 'Wonen' en waarvan de oppervlakte ten hoogste 30 m2 bedraagt.