direct naar inhoud van Artikel 26 Algemene wijzigingsregels
Plan: De Volgerlanden-West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0531.bp01Volgerlandwest-1001

Artikel 26 Algemene wijzigingsregels

26.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.

26.2 Omschakeling van Tuin naar Wonen

Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de in het plan aangegeven gronden met de bestemming 'Tuin' wijzigen ten behoeve van de bestemming 'Wonen', mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. de wijziging mag uitsluitend betrekking hebben op gronden die ten minste 1 meter achter de lijn in het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw zijn gelegen;
  • b. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de gebruiksmogelijkheden en bezonning van aangrenzende gronden;
  • c. de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 13 Wonen worden van overeenkomstige toepassing.