direct naar inhoud van Artikel 8 Overgangsrecht
Plan: Brede school Jacobuslaan De Volgerlanden-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0531.pb02Schooljacobus-1001

Artikel 8 Overgangsrecht

8.1 Overgangsrecht bouwwerken

Bouwwerken die bestaan op het tijdstip van het terinzageleggen van het ontwerp van dit plan dan wel mogen worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde bouwvergunning ingevolge artikel 40 Woningwet en die afwijken van het plan, mogen, behoudens onteigening overeenkomstig de wet en mits de planafwijking naar de aard niet wordt vergroot en overigens geen andere afwijking van het plan ontstaat:

  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd en veranderd;
  • b. uitgebreid worden met ten hoogste 10% van de oppervlakte en/of de inhoud, die bestond op het moment, dat het plan ter inzage werd gelegd;
  • c. na calamiteit ter plaatse worden herbouwd, mits de aanvraag om bouwvergunning binnen 2 jaar na de calamiteit is ingediend.

8.2 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 8.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

8.3 Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van de grond en/of opstallen, dat strijdig is met het plan op het tijdstip waarop het plan van kracht wordt, mag worden gehandhaafd; dit geldt echter niet indien het betreft een gebruik dat strijdig met de in het vorige bestemmingsplan aangewezen bestemming was en welk strijdig gebruik een aanvang heeft genomen, nadat dit vorige bestemmingsplan rechtskracht heeft verkregen.

8.4 Verbod wijziging strijdig gebruik

Wijziging van het met het plan strijdig gebruik van de gronden en/of opstallen is verboden, tenzij door de wijziging de afwijking van het plan naar de aard en de omvang niet wordt vergroot.

8.5 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 8.3 is niet van toepassing indien het betreft een gebruik dat strijdig was met de in het vorige bestemmingsplan aangewezen bestemming en welk strijdig gebruik een aanvang heeft genomen, nadat dit vorige bestemmingsplan rechtskracht heeft verkregen.