direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene ontheffingsregels
Plan: 2 vrijstaande woningen aan de Vrouwgelenweg
Status: voorontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0531.pb04Vrouwgelenweg-1001

Artikel 7 Algemene ontheffingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen - tenzij op grond van Hoofdstuk 2 reeds ontheffing kan worden verleend - ontheffing verlenen van de regels voor:

 • a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
 • b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 meter bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.

Ontheffing wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

 • c. de bouw ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen van:
  • 1. niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van het openbaar nut, waarbij de inhoud ten hoogste 75 m³ en de hoogte ten hoogste 3 meter mag bedragen, gasdrukregel- en gasdrukmeetstations uitgezonderd;
  • 2. andere bouwwerken, zoals standbeelden, uitingen van kunst en dergelijke tot een maximale hoogte van 10 meter.

Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de ontheffing dient in de belangenafweging eveneens te worden gelet op de effecten met betrekking tot de verkeersveiligheid (zichtlijnen en voldoende ruimte voor voetgangers en/of bedienend verkeer):

 • d. het in geringe mate aanpassen van het plan zoals een bouwgrens, een nadere aanwijzing of een aanduiding, indien bij definitieve uitmeting of verkaveling blijkt, dat deze aanpassing in het belang van de juiste verwerkelijking van het plan redelijk gewenst of noodzakelijk is om het plan aan te passen aan de werkelijke toestand van het terrein, waarbij:
  • 1. de grenzen met niet meer dan 2 meter mogen worden verschoven;
  • 2. de grenzen met niet meer dan 5 meter mogen worden verschoven; indien burgemeester en wethouders toepassing wensen te geven aan deze bepaling, dient de procedure gevolgd te worden als omschreven in Artikel 9 Algemene procedureregels.